Автор Тема: Устав на Клуб "Железопътен моделизъм - България"  (Прочетена 21739 пъти)

pavel75

 • КЖМ - България
 • Trade Count: (18)
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 1814
 • Рейтинг: 264
 • HO; IV и V; BDZ, BG; София
УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“КЛУБ “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН МОДЕЛИЗЪМ - БЪЛГАРИЯ”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН МОДЕЛИЗЪМ - БЪЛГАРИЯ”, наричано по-долу за краткост “Клубът”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
   (2) СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН МОДЕЛИЗЪМ - БЪЛГАРИЯ” е отделно от членовете си лице и отговаря за задълженията си със своето имущество.

НАИМЕНОВАНИЕ
Чл. 2. (1) Клубът ще осъществява дейността си под наименованието СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН МОДЕЛИЗЪМ - БЪЛГАРИЯ”, което може допълнително да се изписва и на чужд език.
   (2) Всяко писмено изявление от името на Клуба трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
Чл. 3. Седалището на СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН МОДЕЛИЗЪМ - БЪЛГАРИЯ” е гр.София, район “Средец”, а адресът на неговото управление е: ул."Добруджа" № 8 А
ЦЕЛИ
Чл. 4. Основни цели на Клуба са:
   1. сдружаване на железопътните моделисти и приятели на железопътното дело;
   2. представяне и защита на интересите на любителите на жлезопътния моделизъм в Република България пред държавните и общински органи и частни лица;
   3. изграждане, експлоатация и развитие на железопътни макети, модули и модели;
   4. да организира форуми за диалог и демонстрационни изложби за популяризиране на железопътния моделизъм и историята на българските железници;
   5. събиране и представяне в документиран вид на историята на железниците;
   6. сътрудничество с дистрибутори и производители на железопътни модели;
   7. да съдейства за развитието на двустранни и многостранни връзки и контакти със сродни организации в страната и чужбина, както и членуване в международни организации от областта на железопътния моделизъм;
   8. използване възможностите на железопътния моделизъм за възпитание на младежта в РБългария.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл. 5. Средствата, с които сдружение “КЛУБ “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН МОДЕЛИЗЪМ - БЪЛГАРИЯ” ще постига своите цели са:
   1. провежда теоретични и приложни изследвания;
   2. организира и провежда семинари, кръгли маси, конференции, изложения и други форуми;
   3. подготвя, обучава и подбира млади кадри за участие в структурите и мероприятията на Клуба;
   4. изготвя, разпространява и обменя експертни оценки, анализи и прогнози по въпросите в предходната алинея;
   5. осъществява регионално и международно сътрудничество със сродни български и чуждестранни неправителствени организации във връзка с осъществяване на целите, членуване в международни неправителствени организации, участие в изложби, семинари, изложения и др.;
   6. създава клонове в страната и чужбина;
   7. да издава и разпространява литература, съобразно целите на Клуба.
   Чл. 6. Клубът може да извършва допълнителна стопанска дейност със следния предмет на дейност: издателска дейност, организиране на курсове и семинари, информационна, консултантска, дизайнерска, програмистка дейност, мениджмънт и маркетинг в областта на железопътния моделизъм, като приходите от тази дейност ще бъдат използвани за постигане на определените с настоящия Устав цели.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ
Чл. 7. Клубът осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото си за: развитието и утвърждаването на историята на българските железници, в духа на усвояване на българските и европейските ценности, свързани с образованието, науката, културата, техниката, технологиите, защита на човешките права, подпомагане личностната реализация.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 8. Предметът на дейност на Клуба е: провеждане на проучвания и научни изследвания, участие в международни програми и форуми, подпомагане на правителствени и други неправителствени организации, работещи по същите проблеми ­ всичко онова, което Клубът предвижда да извършва за осъществяване на целите си.

СРОК
Чл. 9. Съществуването на клуба не е ограничено със срок.

ЧЛЕНСТВО
Чл. 10. (1) Членове на Клуба могат да бъдат физически и юридически лица (дееспособни), които желаят да допринесат за постигане целите на Клуба.
   (2) Членове на Клуба – физически лица, могат да бъдат само лица на възраст над 18 години.
Придобиване на членство
Чл. 11. (1) Членството в Клуба е доброволно.
   (2) Кандидатът подава писмено заявление до Клубния съвет, в което декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите ­ юридически лица представят със заявлението преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Клуба. Представляващите кандидатите - юридически лица трябва да отговарят на условията на чл. 10., ал. 2 от настоящия Устав.
   (3) Клубният съвет разглежда заявлението за членство задължително на следващото свое заседание. Членството се придобива от датата на решението на Клубният съвет.
(4) Членовете, приети в Клуба след учредяването му не влизат в състава на учредителите.
Почетни и асоциирани членове
   Чл. 12. (1) В Клуба могат да членуват и почетни и асоциирани членове, при условията на чл. 10 от настоящия Устав.
   (2) Асоциирани членове на Клуба са само физически лица, ненавършили 18 /осемнадесет/ години, с подписано разрешение на един родител/настойник.
   (3) Асоциираните и почетни членове не участват в управлението на Клуба и не са включени в състава на учредителите.
Права и задължения на членовете
Чл. 13. Членовете на Клуба имат следните права:
­ да участват в управлението на Клуба;
­ да бъдат информирани за неговата дейност;
­ да ползват имуществото на Клуба само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;
­ да се ползват резултатите от дейността на Клуба съгласно разпоредбите на този Устав.
Чл. 14. Членовете на Клуба са длъжни:
­ да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Клуба;
­ да участват в дейността на Клуба и да работят за осъществяване на целите му;
­ да издигат авторитета на Клуба, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
­ да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски.
Чл. 15. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
Чл. 16. Членовете на Клуба имат право да овластят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на Клубния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.
Чл. 17. За задълженията на Клуба неговите членове носят отговорност само до размера на предвидения в настоящия устав членски внос и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.
Прекратяване на членство
Чл. 18. (1) Членството в Клуба се прекратява:
­ с едностранно писмено волеизявление, отправено до Клубния съвет на Клуба;
­ със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ., прекратяване на юридическото лице на член на Клуба;
­ с изключването;
­ с прекратяване на Клуба;
­ при отпадане поради невнасяне на установеният членски внос в продължение на три поредни пъти или системна незаинтересованост към дейноста на Клуба, изразяваща се в неучастие в дейностите на Клуба за период от три последователни месеца.
   (2) Изключен член на Клуба не може да кандидатства за повторно членство в следващите три години.
   (3) Във всички случаи на прекратяване на членството, Клубният съвет е длъжен в седемдневен срок да уведоми съответния Клон, в който членува изключеният член.
Чл. 19. (1) Член на Клуба може да бъде изключен с решение на Клубното събрание по предложение на Клубния съвет, когато:
­ нарушава предвидените в чл. 14 задължения;
­ извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Клуба несъвместимо.
Чл. 20. (1) При прекратяване на членството Клубът не дължи връщане на направените имуществени вноски – членски внос.
(2) Дължимите от съответния член, до прекратяване на членството му имуществени вноски, следва да бъдат изплатени в полза на Клуба в едномесечен срок от прекратяване на членството.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 21. Върховен орган на Клуба е Клубното събрание, негов управителен орган е Клубният съвет. Контролен съвет.

КЛУБНО СЪБРАНИЕ
Чл. 22. (1) Клубното събрание се състои от всички членове на Клуба, които са най-малко 7 /седем/ лица, тъй като Клуба се учредява в обществена полза.
   (2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.
   (3) Членовете на Клуба могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на Клубното събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.
Компетентност на Клубното събрание
Чл. 23. Клубното събрание:
1. изменя и допълва Устава;
2. приема правилник за дейността на Клубния съвет;
3. избира и освобождава членовете на Клубния съвет и Председателя на Клубния съвет (Президентът на Клуба), както и членовете на съветите.
4. взема решение за участие в други организации;
5. взема решение за преобразуване или прекратяване на Клуба;
6. приема основните насоки и програма за дейността на Клуба;
7. приема бюджета на Клуба за следващата финансова година до 30 септември на предходната, гарантирайки най-малко 25% от собствените приходи на всеки клон да бъдат разходвани за съответния клон съгласно този устав.
8. вземане на решения за откриване и закриване на Клонове;
9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществени вноски;
10. приема отчета за дейността на Клубния съвет;
11. избира "почетен член" на Клуба;
12. отменя решенията на другите органи на Клуба, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Клуба;
14. взема решение за разпределяне на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество при ликвидация;
15. избира Контролен съвет;
16. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящият Устав.
Свикване
Чл. 24. Клубното събрание се свиква на заседание от Клубния съвет на Клуба най-малко веднъж на шест месеца. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на Клуба.
Чл. 25. Инициатива за свикването му има Клубният съвет.
Право на сведения
Чл. 26. (1) Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Клубното събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква.
(2) Поканата се изпраща до всеки един от членовете на Клуба.
Кворум
Чл. 27. (1) Клубното събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум то се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.
   (2) Кворумът се установява от председателствуващия Клуба по списък, в които се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.
Гласуване
Чл. 28. При гласуване всеки член на Клуба има право на един глас.
Решения
Чл. 29. Решенията на Клубното събрание се вземат с обикновено мнозинство (50 % плюс 1 гласа) от присъстващите. Решенията по чл. 23, т.т. 1, 5 и 7 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.
Протокол
Чл. 30. (1) За всяко заседание на Клубното събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.
   (2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Клубното събрание, се завежда в нарочна книга.
   (3) Всеки член, присъствал на Клубното събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.
Контрол
Чл. 31. Всеки член на Клуба, Клубният съвет и прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на Клуба да се произнесе относно законосъобразността на решение на Клубното събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.
Чл. 32. Клубнто събрание по предложение на Клубният съвет може да освободи от вноски Асоциирани членове.

КЛУБЕН СЪВЕТ
Чл. 33. (1) Клубният съвет се състои от 5 /пет/ лица ­ членове на Клуба. Членовете на Клуба, които са юридически лица, могат да посочат за членове на Клубния съвет лица, нечленуващи в Клуба.
(2)В Клубният съвет влиза поне по един представител на клон.
(3) Когато общият брой на членовете на Клубния съвет е четен, Клубното събрание избира още едно лице, измежду клубните членове.
Мандат
Чл. 34. Клубният съвет се избира за срок от 2 /две/ години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.
Правомощия
Чл. 35. Клубният съвет:
1.  Председателят на Клубния съвет представлява Клуба и за улеснение ще се нарича Президент на Клуба;
2. осигурява изпълнението на решенията на Клубното събрание;
3. разпорежда се с имуществото на Клуба при спазване изискванията на този Устав;
4. приема и изключва членове на Клуба;
5. прави предложения до Клубното събрание за вземане на решения за откриване и закриване на Клонове;
6. прави предложения на Клубното събрание за участие на Клуба в други организации;
7. подготвя и внася в Клубното събрание проект за бюджет, определяйки най-малко 25% от собствените приходи на всеки клон да бъдат разходвани за съответния клон съгласно този устав;
8. подготвя и внася в Клубното събрание отчет за дейността на Клуба;
9. избира заместник-председател на Клубния съвет, който да ръководи дейността на Клубния съвет и да представлява Клуба, в случаите, когато Председателят е възпрепятстван;
10. избира Секретар на Клубния съвет;
11. определя реда и организира извършването на дейността на Клуба, включително тази в обща полза, и носи отговорност за това;
12. взема решения по текущи въпроси, засягащи дейността на Клуба;
13. определя ликвидатор при прекратяване на Клуба;
14. ръководи и контролира дейността на Клоновете;
15. прилага правилника по реда на чл.23т. 2 от настоящият устав за работа си;
16. организира провеждането на демонстрационни изложби, работни срещи, курсове, семинари и др. и утвърждава програма за провеждането им;
17. прави предложения на Клубното събрание за утвърждаване размера на членския внос;
18. прави предложение на Клубното събрание за "почетен член" на Клуба;
19. взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на Клубното събрание на Клуба.
Заседания
Чл. 36. (1) Клубният съвет се свиква най-малко веднъж месечно.
(2) Заседанията на Клубния съвет се свикват от Председателя по негова инициатива, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако Председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.
Чл. 37. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Клубния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има установена двустранна връзка по отношение на всички видове комуникации, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
   (2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Клубния съвет.
   (3) Относно протоколите за заседанията на Клубния съвет се прилагат разпоредбите на чл. 30.
Чл. 38. Заседанията се ръководят от председателя на Клубния съвет, а в негово отсъствие ­ от заместник-Председателя. Ако и той не присъства - от избран от Клубния съвет негов член.
Решения
Чл. 39. Клубният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите, а тези по чл. 34, т.т. 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 17 от Устава и чл. 14, ал. 2 ЗЮЛНЦ ­ с мнозинство от всички членове.

pavel75

 • КЖМ - България
 • Trade Count: (18)
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 1814
 • Рейтинг: 264
 • HO; IV и V; BDZ, BG; София
Re:Устав на Клуб "Железопътен моделизъм - България"
« Отговор #1 -: 06 Октомври 2009, 12:25:15 »
Контрол
Чл. 40. Всеки заинтересуван член на Клуба може да оспори пред Клубното събрание решение на Клубния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на Клубното събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Отговорност на членовете на Клубния съвет
Чл. 41. Членовете на Клубния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на Клуба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЛУБНИЯ СЪВЕТ (ПРЕЗИДЕНТ)
Чл. 42. (1) Председателя/Президент на Клубния съвет се избира от Клубното събрание за срок от две години, като с решението се определят неговите функции.
(2) Президентът не може да бъде избиран последователно за повече от два мандата.
Чл. 43. Президентът на Клуба няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на сдружението.
Чл. 44. Президентът на Клуба, в качеството си на такъв организира дейността на Клубното събрание, Клубният съвет и Клоновете.
Чл. 45. Президентът на Клуба го представлява във връзките му с  всички физически и юридически лица, държавни и общински структури.
Чл. 46. Президентът на Клуба се отчита пред Клубното събрание за дейността си по време на мандата си.
Чл. 47. Президентът на Клуба се подпомага в дейността си от Секретар.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Чл. 48. (1) Контролният съвет се състои от трима членове, избрани от Клубното събрание на Клуба за срок от две години. На първото заседание Контролният съвет избира Председател измежду членовете си.
(2) Контролният съвет проверява приходите и разходите на Клуба, състоянието на имуществото му, начина на разпореждане с него и стопанисването му, както и годишният финансов отчет на сдружението до края на месец февруари.
(3) Контролният съвет се свиква от Председателя си поне два пъти годишно и заседанията  му са законни, ако присъстват всички негови членове.
(4) Контролният съвет взима решенията си с мнозинство 2/3 от членовете му.
(5) Контролният съвет се отчита за дейността си пред Клубното събрание.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл. 49. Клубът се представлява от Президента на Клуба. Всички документи се подписват от Президента на Клуба и Секретаря и се подпечатват с печата на Клуба.

КЛОНОВЕ
Чл. 50. (1) С решение на Клубното събрание на Клуба могат да се откриват и закриват клонове, които се състоят най-малко от трима клубни члена.
(2) Клоновете водят самостоятелна клубна дейност, доколкото тя не противоречи на настоящия Устав, като привежда в изпълнение целите, програмата и задачите на Клуба, както и решенията на Клубния съвет за съответния клон.
(3) За своята дейност клоновете се отчитат пред Клубния съвет. Клоновете правят предложения за всяка нова кандидатура в съответния клон за членство в Клуба/Клубния съвет.
Чл. 51. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на Клубното събрание за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя на клона.
Чл. 52. Всеки клон си избира един делегиран представител, който да бъде предложен на Клубното събрание за представител на съответния клон в Клубният съвет. Този делегиран представител може да бъде лице, различно от избраният управител (председател) на съответния клон.
Чл. 53. Всеки делегиран представител влиза в Клубния съвет съгласно чл.33.т2 на този Устав.
Клонови събрания
Чл. 54. (1) Клоново събрание се състои от всички членове на съответния клон. То се свиква най-малко един път годишно и е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на клона. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същият дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.
(2) Всеки член на клон има право на един глас в клоновото събрание.
(3) Всеки член на клон може да обжалва решението на Клоновото събрание пред Клубния съвет на Клуба.
Чл. 57. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред Клубния съвет на Клуба отчет за дейността на клона и разходваните средства.
Чл. 58. Клубният съвет на Клуба заявява пред съда, в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на Клуба, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на решението на Клубното събрание.

ИМУЩЕСТВО
Чл. 59. Имуществото на Клуба се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.


ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА
Чл. 60. Източници на средства на Клуба са членският внос на членовете, встъпителните вноски, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство.
Членски внос на членовете
Чл. 61. (1) Членският внос на членовете се определя по вид и размер от Клубното събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето му. Почетните членове на Клуба не плащат членски внос.
(2) Всички членове на Клуба (с изключение на почетните) дължат месечен членски внос в размер на 20 /двадесет/ лева, платим до 20 /двадесето число/ на съответния месец, за който се плаща.
(3) При пиемането си в Клуба, всяко лице заплаща еднократно встъпителна вноска в размер на 50 /петдесет/ лева.
(4) Асоциираните членове на Клуба плащат 50 % /петдесет процента/ от членския внос и от встъпителната вноска.
Чл. 62. Всички средства в Клуба се внасят в брой или по банков път по сметка на сдружението.
Чл. 63. При приключване на годишния баланс със загуба, Клубното събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.
Стопанска дейност
Чл. 64. (1) Клубът извършва следната допълнителна стопанска дейност: издателска дейност, организиране на курсове и семинари, информационна, консултантска, дизайнерска, програмистка дейност, мениджмънт и маркетинг в областта на железопътния моделизъм, като приходите от тази дейност ще бъдат използвани за постигане на определените с настоящия Устав цели.
   (2) Клубът няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на Клуба.
   (3) Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.
   (4) Клубът не разпределя печалба.
Разходване на имущество
Чл. 65. Клубът може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.

ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ
Чл. 66. (1) В срок до 31 януари на всяка година Клубния съвет съставя годишен счетоводен отчет за предходната година и го предоставя за проверка на лицензиран експерт-счетоводител, определен от Клубното събрание.
   (2) В същия срок изготвя доклад за дейността на Клуба със съдържанието по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ.

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 67. Клубното събрание и Клубният съвет на Клуба водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Чл. 68. Клубът не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 68. Клубът се прекратява:
1. по решение на Клубното събрание;
2. по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ.

   ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 68. (1) При прекратяване на Клуба се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
   (2) Ликвидацията се извършва от Клубния съвет, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 от ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището.
   (3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на Клуба от наличните парични средства, а ако това е невъзможно ­ чрез осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на Клуба. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имущество на лицата по чл. 43, ал. 2 ЗЮЛНЦ.
Имущество след ликвидацията
Чл. 69. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва общественополезна дейност със същата или близка на Клуба нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратеният Клуб.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 70. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

Този Устав е приет на учредително събрание за създаване на СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН МОДЕЛИЗЪМ - БЪЛГАРИЯ”, проведено на 03.10.2009г. в гр.София и подписан от учредителите:

гр.София
03.10.2009г.

emilchaushev

 • Trade Count: (0)
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 1464
 • Рейтинг: 542
 • N scale 1:160- реален моделизъм
Промени в Устава на Сдружението: Публикувано на http://railwaymodellingclub.com/?cid=23

УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“КЛУБ “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН МОДЕЛИЗЪМ - БЪЛГАРИЯ”

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН МОДЕЛИЗЪМ - БЪЛГАРИЯ”, наричано по-долу за краткост “Клубът”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(2) СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН МОДЕЛИЗЪМ - БЪЛГАРИЯ” е отделно от членовете си лице и отговаря за задълженията си със своето имущество.

 

НАИМЕНОВАНИЕ
Чл. 2. (1) Клубът ще осъществява дейността си под наименованието СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН МОДЕЛИЗЪМ - БЪЛГАРИЯ”, което може допълнително да се изписва и на чужд език.

(2) Всяко писмено изявление от името на Клуба трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
Чл. 3. Седалището на СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН МОДЕЛИЗЪМ - БЪЛГАРИЯ” е гр. София, жк Захарна фабрика, а адресът на неговото управление е: ул. “Кукуш” № 1

 

ЦЕЛИ
Чл. 4. Основни цели на Клуба са:

1.сдружаване на железопътните моделисти и приятели на железопътното дело;
2.представяне и защита на интересите на любителите на железопътния моделизъм в Република България пред държавните и общински органи и частни лица;
3.изграждане, експлоатация и развитие на железопътни макети, модули и модели;
4.да организира форуми за диалог и демонстрационни изложби за популяризиране на железопътния моделизъм и историята на българските железници;
5.събиране и представяне в документиран вид на историята на железниците;
6.сътрудничество с дистрибутори и производители на железопътни модели;
7.да съдейства за развитието на двустранни и многостранни връзки и контакти със сродни организации в страната и чужбина, както и членуване в международни организации от областта на железопътния моделизъм;
8.използване възможностите на железопътния моделизъм за възпитание на младежта в Р. България.
 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл. 5. Средствата, с които сдружение “КЛУБ “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН МОДЕЛИЗЪМ - БЪЛГАРИЯ” ще постига своите цели са:

1.провежда теоретични и приложни изследвания;
2.организира и провежда семинари, кръгли маси, конференции, изложения и други форуми;
3.подготвя, обучава и подбира млади кадри за участие в структурите и мероприятията на Клуба;
4.изготвя, разпространява и обменя експертни оценки, анализи и прогнози по въпросите в предходната алинея;
5.осъществява регионално и международно сътрудничество със сродни български и чуждестранни неправителствени организации във връзка с осъществяване на целите, членуване в международни неправителствени организации, участие в изложби, семинари, изложения и др.;
6.създава клонове в страната и чужбина;
7.да издава и разпространява литература, съобразно целите на Клуба.
Чл. 6. Клубът може да извършва допълнителна стопанска дейност със следния предмет на дейност: издателска дейност, организиране на курсове и семинари, информационна, консултантска, дизайнерска, програмистка дейност, мениджмънт и маркетинг в областта на железопътния моделизъм, като приходите от тази дейност ще бъдат използвани за постигане на определените с настоящия Устав цели.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ
Чл. 7. Клубът осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото си за: развитието и утвърждаването на историята на българските железници, в духа на усвояване на българските и европейските ценности, свързани с образованието, науката, културата, техниката, технологиите, защита на човешките права, подпомагане личностната реализация.

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 8. Предметът на дейност на Клуба е: провеждане на проучвания и научни изследвания, участие в международни програми и форуми, подпомагане на правителствени и други неправителствени организации, работещи по същите проблеми и всичко онова, което Клубът предвижда да извършва за осъществяване на целите си.

 

 

СРОК
Чл. 9. Съществуването на клуба не е ограничено със срок.

 

ЧЛЕНСТВО
Чл. 10. (1) Членове на Клуба могат да бъдат физически и юридически лица (дееспособни), които желаят да допринесат за постигане целите на Клуба.

(2) Членове на Клуба – физически лица, могат да бъдат само лица на възраст над 18 години.

 

Придобиване на членство
Чл. 11. (1) Членството в Клуба е доброволно.

(2) Кандидатът подава писмено заявление до Клубния съвет, в което декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите юридически лица представят със заявлението преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Клуба. Представляващите кандидатите - юридически лица трябва да отговарят на условията на чл. 10, ал. 2 от настоящия Устав.

(3) Клубният съвет разглежда заявлението за членство задължително на следващото свое заседание. Членството се придобива от датата на решението на Клубният съвет.

(4) Членовете, приети в Клуба след учредяването му не влизат в състава на учредителите.

 

Почетни и асоциирани членове
Чл. 12. (1) В Клуба могат да членуват и почетни и асоциирани членове, при условията на чл. 10 от настоящия Устав.

(2) Асоциирани членове на Клуба са само физически лица, ненавършили 18 /осемнадесет/ години, с подписано разрешение на един родител/настойник.

(3) Асоциираните и почетни членове не участват в управлението на Клуба и не са включени в състава на учредителите.

 

Права и задължения на членовете
Чл. 13. Членовете на Клуба имат следните права:

1. да участват в управлението на Клуба;

2. да бъдат информирани за неговата дейност;

3. да ползват имуществото на Клуба само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;

4. да се ползват резултатите от дейността на Клуба съгласно разпоредбите на този Устав.

 

 

Чл. 14. Членовете на Клуба са длъжни:

1. да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Клуба;

2. да участват в дейността на Клуба и да работят за осъществяване на целите му;

3. да издигат авторитета на Клуба, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

4. да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски.

Чл. 15. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 16. Членовете на Клуба имат право да овластят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на Клубния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

Чл. 17. За задълженията на Клуба неговите членове носят отговорност само до размера на предвидения в настоящия устав членски внос и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

 

Прекратяване на членство
Чл. 18. (1) Членството в Клуба се прекратява:

1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до Клубния съвет на Клуба;

2. със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ., прекратяване на юридическото лице на член на Клуба;

3. с изключването;

4. с прекратяване на Клуба;

5. при отпадане поради невнасяне на установеният членски внос в продължение на три поредни пъти или системна незаинтересованост към дейността на Клуба, изразяваща се в неучастие в дейностите на Клуба за период от три последователни месеца.

(2) Изключен член на Клуба не може да кандидатства за повторно членство в следващите три години.

(3) Във всички случаи на прекратяване на членството, Клубният съвет е длъжен в седемдневен срок да уведоми съответния Клон, в който членува изключеният член.

 

Чл. 19. (1) Член на Клуба може да бъде изключен с решение на Клубното събрание по предложение на Клубния съвет, когато:

1. нарушава предвидените в чл. 14 задължения;

2. извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Клуба несъвместимо.

Чл. 20. (1) При прекратяване на членството Клубът не дължи връщане на направените имуществени вноски – членски внос.

(2) Дължимите от съответния член, до прекратяване на членството му имуществени вноски, следва да бъдат изплатени в полза на Клуба в едномесечен срок от прекратяване на членството.

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 21. Върховен орган на Клуба е Клубното събрание, негов управителен орган е Клубният съвет, а контролен орган е Контролният съвет.

 

КЛУБНО СЪБРАНИЕ
Чл. 22. (1) Клубното събрание се състои от всички членове на Клуба, които са най-малко 7 /седем/ лица, тъй като Клуба се учредява в обществена полза.

(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.

(3) Членовете на Клуба могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на Клубното събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

 

Компетентност на Клубното събрание
Чл. 23. Клубното събрание:

1.изменя и допълва Устава;
2.приема правилник за дейността на Клубния съвет;
3.избира и освобождава членовете на Клубния съвет и председателя на Клубния съвет;
4.взема решение за участие в други организации;
5.взема решение за преобразуване или прекратяване на Клуба;
6.приема основните насоки и програма за дейността на Клуба;
7.приема бюджета на Клуба за следващата финансова година до 31 декември на предходната година, гарантирайки най-малко 25% от собствените приходи на всеки клон да бъдат разходвани за съответния клон съгласно този устав.
8.вземане на решения за откриване и закриване на Клонове;
9.взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществени вноски;
10. приема отчета за дейността на Клубния съвет;
11. избира "почетен член" на Клуба;
12. отменя решенията на другите органи на Клуба, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Клуба;
13. взема решение за разпределяне на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество при ликвидация;
14. избира Касиер;
15. избира Контролен съвет;
16. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия Устав.
 

Свикване
Чл. 24. Клубното събрание се свиква на заседание от Клубния съвет на Клуба най-малко веднъж на шест месеца. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на Клуба.

Чл. 25. Инициатива за свикването му има Клубният съвет.

 

Право на сведения
Чл. 26. (1) Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Клубното събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква.

(2) Поканата се изпраща до всеки един от членовете на Клуба.

 

Кворум
Чл. 27. (1) Клубното събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум то се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

(2) Кворумът се установява от председателстващия Клуба по списък, в които се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

 

Гласуване
Чл. 28. При гласуване всеки член на Клуба има право на един глас.

 

Решения
Чл. 29. Решенията на Клубното събрание се вземат с обикновено мнозинство (50 % плюс 1 гласа) от присъстващите. Решенията по чл. 23, т.т. 1, 5 и 7 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

 

 

Протокол
Чл. 30. (1) За всяко заседание на Клубното събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Клубното събрание, се завежда в нарочна книга.

(3) Всеки член, присъствал на Клубното събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

 

Контрол
Чл. 31. Всеки член на Клуба, Клубният съвет и прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на Клуба да се произнесе относно законосъобразността на решение на Клубното събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

Чл. 32. Клубното събрание по предложение на Клубният съвет може да освободи от вноски Асоциирани членове.

 

КЛУБЕН СЪВЕТ
Чл. 33. (1) Клубният съвет се състои от 5 /пет/ лица ­ членове на Клуба. Членовете на Клуба, които са юридически лица, могат да посочат за членове на Клубния съвет лица, нечленуващи в Клуба.

(2) В Клубният съвет влиза поне по един представител на клон.

(3) Когато общият брой на членовете на Клубния съвет е четен, Клубното събрание избира още едно лице, измежду клубните членове.

 

Мандат
Чл. 34. Клубният съвет се избира за срок от 3 /три/ години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.

 

Правомощия
Чл. 35. Клубният съвет:

1.осигурява изпълнението на решенията на Клубното събрание;
2.разпорежда се с имуществото на Клуба при спазване изискванията на този Устав;
3.приема и изключва членове на Клуба;
4.прави предложения до Клубното събрание за вземане на решения за откриване и закриване на Клонове;
5.прави предложения на Клубното събрание за участие на Клуба в други организации;
6.подготвя и внася в Клубното събрание проект за бюджет, определяйки най-малко 25% от собствените приходи на всеки клон да бъдат разходвани за съответния клон съгласно този устав;
7.подготвя и внася в Клубното събрание отчет за дейността на Клуба;
8.избира заместник-председател на Клубния съвет, който да ръководи дейността на Клубния съвет и да представлява Клуба, в случаите когато председателят е възпрепятстван;
9. избира Секретар на Клубния съвет;
10. определя реда и организира извършването на дейността на Клуба, включително тази в обща полза, и носи отговорност за това;
11. взема решения по текущи въпроси, засягащи дейността на Клуба;
12. определя ликвидатор при прекратяване на Клуба;
13. ръководи и контролира дейността на Клоновете;
14. прилага правилника по реда на чл. 23, т. 2 от настоящият устав за работата си;
15. организира провеждането на демонстрационни изложби, работни срещи, курсове, семинари и др. и утвърждава програма за провеждането им;
16. прави предложения на Клубното събрание за утвърждаване размера на членския внос;
17. прави предложение на Клубното събрание за "почетен член" на Клуба;
18. взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на Клубното събрание на Клуба.
 

Заседания
Чл. 36. (1) Клубният съвет се свиква най-малко веднъж месечно.

(2) Заседанията на Клубния съвет се свикват от председателя по негова инициатива, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.

Чл. 37. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Клубния съвет. За присъстващо се счита и лицето, с което има установена двустранна връзка по отношение на всички видове комуникации, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Клубния съвет.

(3) Относно протоколите за заседанията на Клубния съвет се прилагат разпоредбите на чл. 30.

Чл. 38. Заседанията се ръководят от председателя на Клубния съвет, а в негово отсъствие ­ от заместник-председателя. Ако и той не присъства - от избран от Клубния съвет негов член.

 

Решения
Чл. 39. Клубният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите, а тези по чл. 34, т.т. 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 17 от Устава и чл. 14, ал. 2 ЗЮЛНЦ ­ с мнозинство от всички членове.

emilchaushev

 • Trade Count: (0)
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 1464
 • Рейтинг: 542
 • N scale 1:160- реален моделизъм
Контрол
Чл. 40. Всеки заинтересуван член на Клуба може да оспори пред Клубното събрание решение на Клубния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на Клубното събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 

Отговорност на членовете на Клубния съвет
Чл. 41. Членовете на Клубния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на Клуба.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЛУБНИЯ СЪВЕТ
Чл. 42. (1) Председателят на Клубния съвет се избира от Клубното събрание за срок от 3 /три/ години, като с решението се определят неговите функции.

(2) Председателят на Клуба не може да бъде избиран последователно за повече от два мандата.

Чл. 43. Председателят на Клуба няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на сдружението.

Чл. 44. Председателят на Клуба, в качеството си на такъв организира дейността на Клубното събрание, Клубният съвет и Клоновете.

Чл. 45. Председателят на Клуба го представлява във връзките му с всички физически и юридически лица, държавни и общински структури.

Чл. 46. Председателят на Клуба се отчита пред Клубното събрание за дейността си по време на мандата си.

Чл. 47. Председателят на Клуба се подпомага в дейността си от Секретар.

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Чл. 48. (1) Контролният съвет се състои от трима членове, избрани от Клубното събрание на Клуба за срок от 3 /три/ години. На първото заседание Контролният съвет избира председател измежду членовете си.

(2) Контролният съвет проверява приходите и разходите на Клуба, състоянието на имуществото му, начина на разпореждане с него и стопанисването му, както и годишният финансов отчет на сдружението до края на месец февруари.

(3) Контролният съвет се свиква от председателя си поне веднъж на тримесечие и заседанията  му са законни, ако присъстват всички негови членове.

(4) Контролният съвет взима решенията си с мнозинство 2/3 от членовете му.

(5) Контролният съвет се отчита за дейността си пред Клубното събрание.

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл. 49. Клубът се представлява от председателя на Клуба. Всички документи се подписват от председателя на Клуба и Секретаря, и се подпечатват с печата на Клуба.

 

КЛОНОВЕ
Чл. 50. (1) С решение на Клубното събрание на Клуба могат да се откриват и закриват клонове, които се състоят най-малко от трима клубни члена.

(2) Клоновете водят самостоятелна клубна дейност, доколкото тя не противоречи на настоящия Устав, като привежда в изпълнение целите, програмата и задачите на Клуба, както и решенията на Клубния съвет за съответния клон.

(3) За своята дейност клоновете се отчитат пред Клубния съвет. Клоновете правят предложения за всяка нова кандидатура в съответния клон за членство в Клуба/Клубния съвет.

Чл. 51. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на Клубното събрание за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя на клона.

Чл. 52. Всеки клон си избира един делегиран представител, който да бъде предложен на Клубното събрание за представител на съответния клон в Клубният съвет. Този делегиран представител може да бъде лице, различно от избрания управител (председател) на съответния клон.

Чл. 53. Всеки делегиран представител влиза в Клубния съвет съгласно чл. 33, т. 2 на този Устав.

 

Клонови събрания
Чл. 54. (1) Клоново събрание се състои от всички членове на съответния клон. То се свиква най-малко един път годишно и е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на клона. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същият дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.

(2) Всеки член на клон има право на един глас в клоновото събрание.

(3) Всеки член на клон може да обжалва решението на Клоновото събрание пред Клубния съвет на Клуба.

Чл. 55. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред Клубния съвет на Клуба отчет за дейността на клона и разходваните средства.

Чл. 56. Клубният съвет на Клуба заявява пред съда, в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на Клуба, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на решението на Клубното събрание.

 

ИМУЩЕСТВО
Чл. 57. Имуществото на Клуба се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

 

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА
Чл. 58. Източници на средства на Клуба са членският внос на членовете, встъпителните вноски, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство.

 

Членски внос на членовете
Чл. 59. (1) Членският внос на членовете се определя по вид и размер от Клубното събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето му. Почетните членове на Клуба не плащат членски внос.

(2) Всички членове на Клуба (с изключение на почетните) дължат месечен членски внос, определен от Клубното събрание по предложение на Клубния съвет, платим до 20 /двадесето число/ на съответния месец, за който се плаща.

(3) При приемането си в Клуба, всяко лице заплаща еднократно встъпителна вноска в размер на 50 /петдесет/ лева.

(4) Асоциираните членове на Клуба плащат 50% /петдесет процента/ от членския внос и от встъпителната вноска.

Чл. 60. Всички средства в Клуба се внасят в брой или по банков път по сметка на сдружението.

Чл. 61. При приключване на годишния баланс със загуба, Клубното събрание с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването на загубата.

 

Стопанска дейност
Чл. 62. (1) Клубът извършва следната допълнителна стопанска дейност: издателска дейност, организиране на курсове и семинари, информационна, консултантска, дизайнерска, програмистка дейност, мениджмънт и маркетинг в областта на железопътния моделизъм, като приходите от тази дейност ще бъдат използвани за постигане на определените с настоящия Устав цели.

(2) Клубът може да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на Клуба.

(3) Извършването на дейността по предходните алинеи се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

(4) Клубът не разпределя печалба.

Разходване на имущество
Чл. 63. Клубът може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.

 

ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ
Чл. 64. (1) В срок до 31 януари на всяка година Клубния съвет съставя годишен счетоводен отчет за предходната година и го предоставя за проверка на лицензиран експерт-счетоводител, определен от Клубното събрание.

(2) В същия срок изготвя доклад за дейността на Клуба със съдържанието по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ.

 

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 65. Клубното събрание и Клубният съвет на Клуба водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Чл. 66. Клубът не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 67. Клубът се прекратява:

1. по решение на Клубното събрание;

2. по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ.

 

ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 68. (1) При прекратяване на Клуба се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от Клубния съвет, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 от ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището.

(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на Клуба от наличните парични средства, а ако това е невъзможно чрез осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на Клуба. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имущество на лицата по чл. 43, ал. 2 ЗЮЛНЦ.

 

Имущество след ликвидацията
Чл. 69. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва общественополезна дейност със същата или близка на Клуба нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратения Клуб.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 70. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните  правила на закона.

 

Този Устав е приет на учредително събрание за създаване на СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН МОДЕЛИЗЪМ - БЪЛГАРИЯ”, проведено на 03.10.2009г. в гр.София и подписан от учредителите.

 

Изменен и допълнен, и приет на общото събрание от клубните членове на СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН МОДЕЛИЗЪМ – БЪЛГАРИЯ” на 16.02.2013 в гр. София и подписан от участниците.

 

 

гр.София

16.02.2013г.