Автор Тема: Устав на Сдружение "ЖП моделисти"  (Прочетена 14742 пъти)

Best Ripper

 • Trade Count: (17)
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 3377
 • Рейтинг: 551
 • Освободил се от форуми...
УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ ,,ЖП МОДЕЛИСТИ”

(Съгласно последните изменения в регистрацията на сдружението от 21.12.2010 г.)

Общи положения

Чл.1 (1) Сдружението с наименование „ЖП МОДЕЛИСТИ” е доброволна неправителствена и непартийна организация, обединяваща физически и юридически лица с идеална цел, занимаващи се със създаване и популяризиране на дейности свързани с железопътния транспорт, железопътния моделизъм, макетиране на умалени модели, стендов моделизъм и други подобни хобита, като развива дейността си в съответствие с настоящия Устав и Закон за Юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ);
(2) Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ” е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на  общественополезна дейност, което възниква с вписването му в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
Наименование
Чл.2 (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието „ЖП МОДЕЛИСТИ”, което може допълнително да се изписва на английски език по следния начин „train modelator”;
(2)  Всяко писмено изявление от името на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ”  трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрация, включително БУЛСТАД номер.
Седалище и адрес
Чл.3 Седалище и адрес на управление :
Р.България, Гр.София,п.к.1574, р-н „Слатина”, ул.,,Гео Милев” №158, ВТУ,,Тодор Каблешков”,Първи учебен корпус, ет.4Цели
Чл.4 Основни цели на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ” са:
1.Популяризиране и разпространение на всякакъв вид идеи, свързани с железопътният транспорт и жп моделизма;
2.Съсдаване на контакти със сродни дружества в страната и чужбина;
3.Подпомагане на творческата инициятива на свойте членове;
4.Расширяване на образователната клалификация на своите членове;
5.Възтановяване и реконструкция на съществуващия жп макет находящ се в учебен корпос на ВТУ”Тодор Каблешков” гр.София;
6.Изграждане и експлоатация на съвременен цифров жп макет;
7.Развиване на кражочна дейност в областа на железопътният транспорт,макетирането и жп моделизма.
8.Подпомагане запазването,реставрирането, консервацията, ремонтът и експлоатацията на българското железопътно наследство.
9.Да представлява интересите на своите членове пред български, различни   международни органи и организации
10. Да поощрява обмена на идеи  през  националните   и културно- демографски граници  и  да съдейства за развитие на сътрудничеството  между музейните  и туристически  железопътни организации,  включително и музеи  занимаващи се  с въпроси на железопътното наследство, да осигурява  съвети и  консултации.
11.Да изследва и решава проблеми  свързани с реставрирането и експлоатацията на  различни музейни железници.
12.Музейна дейност свързана с железопътният транспорт.


Средства за постигане на целите
Чл.5 Средствата, с които Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ” ще постига своите цели са:
1.Организиране, съдействие и участие при провеждане на сесии, семинари, изложби, прожекции и други с културни и научни цели;
2.Осъществяване, самостоятелно и съвместно с други български или чуждестранни сдружения или организации, юридически или физически лица, на законодопустими мероприятия за обмен на семинари, конференции, информация и сътрудничество;
3.Издаване на списания,брошури, бюлетини и др. свързани с  железопътният транспорт и жп моделизма;
4.Създаване на фонд от видео и фото документи и др. за дейността на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ”.
5.Създаване и поддържане на архив и библиотека свързани със развитието на железопътният транспорт.
6.Провеждане на учебни занятия свързани с железопътния транспорт.

Определяне на извършваната дейност
Чл.6 Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ” е юридическо лице с нестопанска цел осъществяващо общественополезна дейност.
Предмет на дейност
Чл.7 Предметът на дейност на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ” е:
1.Провеждане на сесии, семинари, прожекции и други мероприятия от изследователски характер;
2.Провеждане на демонстрационни мероприятия;
3.Осъществяване на културен и информационен обмен с други български или чуждестранни сдружения или организации;
4.Организиране на семинари и изложби свързани в областта на железопътният транспорт и макетирането.
5.Осъществяване на атракционни железопътни пътувания.
6.Издателска дейност.

Срок на съществуване
Чл.8 Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ” не е ограничено със срок.
Членство
Чл.9 Членове на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ” могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица, които имат интереси в областта на жп моделизма, макетиране, стендов моделизъм и желаят да се ползват от дейността на сдружението.
Придобиване на членство
Чл.10 (1) Членството в Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ” е доброволно;
(2) Кандидатът подава писмена молба до Управителя, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав;
(3) След приемането му от Управителя, кандидатът попълва формуляр, в който посочва лични данни и координати за връзка (домашен и електронен адрес, телефон за контакти), прикрепя 2 актуални снимки и плаща встъпителната вноска;
(4) Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните  си органи за членство в сдружението;
(5) Кандидатите се приемат и утвърждават от Управителя;
(6) Управителя може да приеме и Общото събрание да утвърди за почетни членове физически лица, които симпатизират на целите на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ” и допринасят за неговото благополучие. Те не подлежат на уреденото в чл. 12, т.5, чл.64 и чл.65 от настоящия Устав и не са задължени да взимат активно участие нито в секциите, нито в мероприятията на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ”. При желание от тяхна страна, имат право да участват в гласуванията само със съвещателен глас.
Права и задължения на членовете
Чл.11 Членовете на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ” имат следните права:
1.   да участват при вземането на решения, с право на глас в Общото събрание;
2.   да получават информация и да участват в осъждането и оценяването на дейността;
3.   да правят предложения за промени в състава на органите на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ”;
4.   да бъдат избирани в органите на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ”;
5.   да участват в мероприятията на Сдружението в съответствие със своите възможности и квалификация;
6.   да се ползват от резултатите от дейността на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ” само съгласно този Устав;
7.   да стават инициатори на групи по интереси (секции);
8.   да ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;
9.   при невъзможност да присъстват имат право да овластят трето лице, членуващо в Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ”, да упражнява техните права при гласуване в Общото събрание;
10.   да поискат замразяване на членството си поради временно възпрепятстване за упражняване на правата и задълженията си към Сдружението, поради продължително отсъствие от страната, по болест и др. основателни причини;
11.   да напускат  по свое собствено желание;
Чл.12 Членовете на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ” са длъжни:
1.   да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ”;
2.   да участват в дейността на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ” и да работят за осъществяване на целите му;
3.   да участват активно в заседанията на Общото събрание и да сътрудничат в поне една секция;
4.   да издигат авторитета на Сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия или бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
5.   да платят при приемането си встъпителния и редовно да плащат текущия си членски внос;
6.   да не използват по какъвто и да било начин членството си в Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ” за постигане на цели, противоречащи на Устава и целите на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ”;
7.   да не използват по никакъв начин авторитета и дейностите на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ” за облагодетелстване на други физически или юридически лица, без изрично упълномощаване от страна на Управителя;
8.   да проявяват инициатива, за да се информират относно дейностите на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ”;
9.   да оставят свои координати за връзка и при промяна своевременно да уведомяват съответните органи на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ”;
Чл.13 Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
Чл.14 Членовете на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ” при невъзможност да присъстват имат право да овластят физическо лице, членуващо в Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ”, да упражнява техните права при гласуване в Общото събрание, което се извършва писмено. Пълномощниците освен себе си имат право да представляват повече от един член едновременно, нямат право да преупълномощават трети лица.
Чл.15 За задълженията на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ” неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното имущество над този размер.
Прекратяване на членство
Чл. 16 Членството се прекратява:
1.   с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителя на Сдружение”ЖП МОДЕЛИСТИ”", най-малко десет дни преди датата на напускане;
2.   със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ., прекратяване юридическата личност на член на Сдружение”ЖП МОДЕЛИСТИ”";
3.   с изключването;
4.   с прекратяване на Сдружение”ЖП МОДЕЛИСТИ”;
5.   при отпадане поради не внасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Сдружение„ЖП МОДЕЛИСТИ".
Чл.17 (1)Член на Сдружение”ЖП МОДЕЛИСТИ” може да бъде изключен с решение на Общото събрание по решение на Управителя, когато:
1.   нарушава предвидените в чл. 12 задължения;
2.   провежда политическа или религиозна дейност или агитация в рамките на Сдружение”ЖП МОДЕЛИСТИ”;
3.   грубо е нарушил или системно нарушава Устава на Сдружение,,ЖП МОДЕЛИСТИ";
4.   с действията си подронва авторитета и доброто име на Сдружение”ЖП МОДЕЛИСТИ”;
5.   извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружение”ЖП МОДЕЛИСТИ” несъвместимо.
(2) При маловажни случаи на нарушения по чл.12 Управителя определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложението за изключване.
Чл.18 (1) Отпадането се констатира, когато член на Сдружение”ЖП МОДЕЛИСТИ”:
1.   не е направил встъпителната си вноска;
2.   не е внесъл или е просрочил няколко последователни вноски по членски внос, като броят на тези вноски се определя от Управителя;
3.   е преустановил участието си в дейността на Сдружение”ЖП МОДЕЛИСТИ”", като не е присъствал на определен брой заседания на Общото събрание в една и съща година, чиито брой се определя с решение на Управителя и др.
(2) Горните обстоятелства се констатират от Управителя по документите на Сдружение,,ЖП МОДЕЛИСТЕ", който докладва отпадането на Общото събрание и го отразява в документацията на Сдружение”ЖП МОДЕЛИСТИ”.
Чл.19 (1) При прекратяване на членството Сдружение„ЖП МОДИЛИСТИ" не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на Сдружеше „ЖП МОДЕЛИСТИ”" е длъжен да внесе просрочените имуществени вноски за периода на членството му;
(2)   При   замразено   членство,   всичките   права   и   задължения   на   съответния   член   на Сдружение ,,ЖП МОДЕЛИСТИ" се преустановяват с решение на Управителя за определен период, който може да бъде удължаван с решение на Общото събрание.
Организационна структура и органи
Чл.20 Сдружение ,,ЖП МОДЕЛИСТИ" функционира чрез посочените в този Устав органи и осъществява своята непосредствена дейност чрез общите мероприятия, и мероприятията на отделните групи по интереси (секции).
Чл.21 Групите по интереси (секции) се образуват доброволно при наличие на най-малко трима редовни членове, които желаят това, съобразно с планираните дейности и задачи, и които писмено информират Управителя за желанието си да образуват съответната секция. След произнасяне на решението на Управителя, инициаторът става и отговорник на секцията пред органите на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ”.
Чл.22 Всяка секция изготвя свой собствен вътрешен правилник, който отговорникът на секцията в едноседмичен срок след възникването й, в писмена форма трябва да предаде на Управителя.
Чл.23 (1)  Управителя , също може да участва и да става инициатор на секции;
(2) Всеки член на Сдружение ,,ЖП МОДЕЛИСТИ" може да участва в повече от една група по интереси (секция).
Органи на Сдружение ,,ЖП МОДЕЛИСТИ"
Чл.24 Органите на Сдружение”ЖП МОДЕЛИСТИ”:
•Общо събрание
• Управител
Общо събрание
Чл.25 (1) Общото събрание е върховен орган на Сдружение ,,ЖП МОДЕЛИСТИ" и се състои от всички членове на Сдружение”ЖП МОДЕЛИСТИ”;
(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват;
(3) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно.
Компетентност на Общото събрание
Чл.26 Общото събрание:
1.   изменя и допълва Устава;
2.   приема правилник за извършване на отчитане на стопанската дейност, декларации и пр.;
3.   избира и освобождава Управителя;
4.   утвърждава и изключва членове;
5.   взема решение за откриване и закриване на клонове;
6.   утвърждава решението на Управителя за участие в други организации;
7.   взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ”;
8.   одобрява бюджета на Сдружение”ЖП МОДЕЛИСТИ”, изготвен и внесен от Управителя;
9.   взема решения относно дължимостта и размера на встъпителните вноски, членския внос или на имуществените вноски;
10.   взема решение относно това дали членския внос да бъде ежемесечен, тримесечен, шестмесечен или годишен;
11.   определя броят на просрочените вноски по членския внос, при който се констатира отпадане на членовете;
12.   приема отчета за дейността на Управителя;
13.   отменя решенията на другите органи на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ”, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ”;
14.   избира Секретар, който води протоколите на заседанията на Общото събрание, а при нужда и на останалите органи на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ”;
15.   утвърждава дейността на Управителя;
16.   приема или отхвърля удължаването на периода на замразяване на членство;
17.   взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия Устав.
Свикване
Чл.27 Общото събрание се свиква на заседание от Управителя . Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на Сдружение”ЖП МОДЕЛИСТИ”.
Чл.28 Инициативата за свикването му има Управителя. Една трета от членовете на Сдружение”ЖП МОДЕЛИСТИ” имат право да поискат Управителя да свика общо събрание и ако той не отправи писмена покана в месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
Право на сведения
Чл.29 Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и указания по чия инициатива същото се свиква.
Чл.30 Към датата на покана по предходния член писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ” и да се предоставят на всеки член при поискване.
Кворум
Чл.31 (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове до се явят;
(2) Кворумът се установява от председателствуващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписват се от тях, заверяват се от председателя и протоколчика на заседанието и се прилагат към протокола от него.

Best Ripper

 • Trade Count: (17)
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 3377
 • Рейтинг: 551
 • Освободил се от форуми...
Re:Устав на Сдружение "ЖП моделисти"
« Отговор #1 -: 09 Май 2011, 17:08:47 »
Гласуване
Чл.32 (1)При гласуване всеки член на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ” има право на един глас;
(2) При гласуване на Общо събрание гласуването е явно .
Конфликт на интереси
Чл.ЗЗ Член на Сдружение ,,ЖП МОДЕЛИСТИ" няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
1.   него, негов съпруг или роднина по права линия - без ограничения, по съребрена линия -до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2.   юридически лица, в който той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
Решения
Чл.34 Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50% плюс 1) гласа от присъстващите. Решенията по чл.26, т.1 и т.7 от настоящия Устав се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.
Чл.35 Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

Протокол
Чл.36 (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността но съдържанието му;
(2)  Протоколът от заседанията на Общото събрание се води от Секретарят, в случай че е възпрепятстван протоколчик на заседанието може да е  Управителя или друг редовен член назначен от Управителя;
(3)  Протоколът, с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завежда в нарочна книга;
(4) Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.
Секретар
Чл.37 (1) Избира се от Общото събрание. Ако не бъде избран Секретар, неговите функции поема  Управителя;
(2)  Води протоколите от заседанията на Общото събрание и при нужда, от заседанията на Управителя и Организационния съвет;
(3)  След изготвяне на протокола, го представя пред председателствалия събранието, за да бъде заверен и се разписва заедно с него удостоверявайки верността, за което и двамата носят отговорност;
(4) Носи отговорност за обнародването на заседанията на Общото събрание;
(5) Изпълнява други организационни задачи наложени от Органите на клуба.
Контрол
Чл.38 Всеки член на Сдружение”ЖП МОДЕЛИСТИ”, Управителя и прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на Общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.
Управител
Чл.39 С протокол за учредяване на Сдружение ,,ЖП МОДЕЛИСТИ", дружеството се представлява от едно лице-УПРАВИТЕЛ.
Мандат
Чл.40 Мандатът на Управителя е пет години и може да бъде преизбиран.
Правомощия и задължения
Чл.41 Управителя:
1.   свиква Общото събрание и определя дневния ред;
2.   осъществява ръководна дейност в съгласие с Устава и закона и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3.   приема новите членове на Сдружение”ЖП МОДЕЛИСТИ”, които до утвърждаването им от Общото събрание се ползват с правата на пълноправни членове, но само със съвещателен глас, и замразява членството на пожелалите това редовни членове, ако сметне мотивите за основателни;
4.   приема програми за осъществяване на основните задачи на Сдружение”ЖП МОДЕЛИСТИ” и определя начините за провеждане на дейността му;
5.   прави предложения за промени в Устава ;
6.   представлява Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ” и определя обема на представителната власт на членовете си;
7.   разпорежда се с имуществото на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ” при спазване изискванията на този Устав;
8.   ежегодно изготвя и внася в Общото събрание проектобюджет;
9.   подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружение”ЖП МОДЕЛИСТИ”;
10.   организира съвместно с Организационния съвет извършването на дейността на сдружението;
11.   приема правила за работата си, определя протоколчик за своите заседания;
12.   прави предложения за удължаване периода на замразените членства пред Общото събрание;
13.   избира и освобождава от длъжност координаторите членове на Организационния съвет, които после биват утвърждавани от Общото събрание, като до заседанието се ползват с пълни права и задължения;
14.   назначава касиер, който да събира и отразява събрания и наличния членски внос и имуществени вноски, той може да е  Управителя, така и някои от координаторите на Организационния съвет.
15.   грижи се за въпросите касаещи счетоводството на Сдружение ,,ЖП МОДЕЛИСТИ";
16.   взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на Общото събрание и Организационния съвет.
Заседания
Чл.42 Заседанията на Управителя  се свикват по негова инициатива,  както и по писмено искане на всеки от  членове на Сдружението. Ако Управителя не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.
Чл.43 (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече  от един член на Сдружението и Управителя. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието;
(2)  Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от  Управителя;
(3)   За всяко заседание на Управителя се води протокол, който  се заверява от него, изготвил протокола, които отговарят за верността на съдържанието му;
(4) Протоколчик на заседанията на Управителя се избира с решение на Управителя, като не изключва възможността това да бъде един от  членовете на Сдружението;
Чл.44 Заседанията се ръководят от  Управителя, а в негово отсъствие - от избран от Управителя член на Сдружението.
Решения
Чл.45 Управителя взема решенията си еднолично, а тези по чл.31, т.З и 6 и чл.14, ал.2 ЗЮЛНЦ - с мнозинство от всички членове.
Контрол
Чл.46 Всеки заинтересуван член на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ” може да оспори решение на Управителя, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на Общото събрание, като внесе жалба пред Организационния съвет, който информира Общото събрание на следващото му заседание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Отговорност на  управителя
Чл.47 (1)  Управителя носи отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ”;
(2) Правомощията на  Управителя могат да се прекратят при решение на Общото събрание:
1.   При невъзможност за изпълнение на дейността, за чието извършване и бил избран.
2.   При мотивиран отказ от длъжността си от страна на съответния член пред Общото събрание
3. Управителя  е  материално   отговорно   лице  на  Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ”;
4.Управителя представлява Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ” в отношенията му с трети лица.
(3)  Когато Управителя е възпрепятстван да изпълнява временно длъжността си, неговите правомощия   се   поемат   от   един   от  членовете   на  Сдружението,   определен   от Управителя с изрично писмено пълномощно издадено от него;

Отговорност
Чл.50 Координатори по организационната дейност:
1.   Координират организирането на културни и други мероприятия ;
2.   Координират мероприятия в които вземат участие членовете на няколко секции ;
3.   Поощряват участието на членовете ;
4.   Дават конкретни идеи и практични предложения по време на организацията на мероприятията;
Чл.51 Координатор по юридическите въпроси:
1.   следи за съблюдаването на Устава на Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ” и ЗЮЛНЦ от страна на управителния съвет, Общото събрание и всички членове;
2.   следи промените в законите и уведомява Управителния съвет и Общото събрание за всички нововъведения касаещи Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ”  и неговото благополучие;
3.   прави предложения за вътрешния правилник;
Чл.52. Координатор по връзки с обществеността и рекламата:
1.   Грижи се за рекламата и пропагандирането както за дейността така и за организираните мероприятия;
2.   Когато е необходимо осъществява контакт с медиите;
3.   Изготвя анкети и допитвания сред членовете ;
4.   Старае се да улеснява разпространението на информацията както сред членовете за вътрешно-клубните въпроси, така и пред обществеността за различните културни дейности .
Чл.53 Организационния съвет:
1.   Следи за законността на юридическите и финансовите разпоредби на Управителя;
2.   Приема жалби на членовете относно разпоредбите на Управителя и информира Общото събрание;
3.   Следи за всички законови изменения, свързани както с юридическите, така и с финансовите въпроси касаещи Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ” и ги довежда до знанието на Управителя;
4.   Грижи се за добрата организация на мероприятията . При нужда сформира временни работни групи по повод организацията на дадено мероприятие;
5.   Обсъжда различни идеи и предложения, които може да представи пред Управителя и Общото събрание;
6.   Представител на Организационния съвет има право да присъства на срещите на Управителя, като участва с право на съвещателен глас.
Изпълнява поръчения, възложени от Управителя и Общото събрание.
Чл. 54 (1) Събрания на Организационния съвет се свикват само при нужда:
1.   при необходимост от съгласуване на действията между координаторите;
2.   при възникване на въпрос от компетентността му;
(2)  Право да свика събрание на Организационния съвет има всеки един от координаторите, както и Управителя;
(3) Събранието се води от единия от координаторите, определен от Организационния съвет;
(4)    Обсъжданите   въпроси   се   отразяват   в   протокол,   воден   от   лице,   избрано   от Организационния съвет, което може да е Секретаря, избран от Общото събрание, или някои от координаторите. След изготвянето му, лицето, водило протокола, се подписва заедно с водилия заседанието, удостоверявайки верността му;
1.   Изводите от събранието се представят пред Управителя или Общото събрание.
Чл.55 Правомощията на член от Организационния съвет могат да се прекратят с решение на Управителя или на Общото събрание:
2.   При невъзможност за изпълнение на дейност, за чието извършване и бил избран.
3.   При мотивиран отказ от длъжността си от страна на съответния координатор пред Управителя или Общото събрание.
Клонове
Чл.56 С решение на Общото събрание могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението.
Чл.57 Клоновете не са юридически лица, ръководят се от Управител и извършват дейностите, определени с решението на Общото събрание за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на Управителя.
Чл.58 Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно Управителят на клона представя пред Управителя на Сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.
Чл.59 Управителя заявява пред съда, в района на който се намира седалището и адреса на сдружението, седалището и адреса на клона, неговия Управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на решението на Общото събрание.
Имущество
Чл.60 Имуществото се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.
Източници на средства
Чл.61 Източниците на средства са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство.
Имуществени вноски на членовете
Чл.62 Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.
Чл.63 (1) Всички редовни членове плащат при встъпването си в членство встъпителна вноска в размер, определен от Общото събрание;
(2) Всички редовни членове дължат членски внос в размер определен от Общото събрание.
Чл.64 (1) При приключване на годишния баланс със загуба Общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите;
(2) При организиране на чествания и годишнини , Общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете с мнозинство от присъстващите.
Стопанска дейност
Чл.65 (1) извършва следната допълнителна стопанска дейност:
1.Организиране и провеждане на дейности пропагандиращи железопътният транспорт и жп моделизма;
2.Извършване на услуги свързани с железопътният транспорт, жп моделизма и макетирането;
3.Организиране на платени демострационни мероприятия.

(2)  няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на сдружението;
(3)   Извършването   на  дейността  по   алинея  първа  се  подчинява  на  условията  и  реда, определени със законите, които я регулират;
(4)  не разпределя печалба.
Разходване на имуществото
Чл.66 (1) може да разходва имуществото и осъществява дейност, доколкото са насочени към реализиране на целите, определени по реда на този Устав.
Преобразуване
Чл.67 Сдружение „ЖП МОДЕЛИСТИ” не може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел.
Прекратяване
Чл.68 се прекратява:
1.   по решение на Общото събрание;
2.   по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл.13, ал.1, т.З ЗЮЛНЦ.
Ликвидация
Чл.69 (1) При прекратяване се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
Имущество след ликвидация
Чл.70 Ако Общото събрание не е взело решение за разпределение на имуществото, останалото след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото и го разпределя между членовете съобразно с направените от тях имуществени вноски.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. За неуредени в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на Закона за Юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.